O nás / About us

Štěpánka KrutinováBc. Štěpánka Krutinová - spoluzakladatelka Vykladni skrine / Co-founder of vykladni skrin

Spoustu let se věnuji Montessori pedagogice a práci s dětmi. Jsem „kapitánka a kormidelnice“ Montessori školky, která funguje jedenáctým rokem. Již delší dobu jsem se zabývala myšlenkou, otevřít prostor pro setkávání nejen rodičů. Prostor, který by byl příjemným místem pro tvoření nebo jen pro příjemné zastavení. A je mi o to větším potěšením, že v rámci našeho projektu Vykladni skrin, jsme mohli otevřít Montessori klub, který bude seznamovat rodiče i širší veřejnost s montessori pedagogikou.

For many years I have been devoted to Montessori pedagogy and working with children. I am the captain and navigator of two Montessori kindergartens, which have been in operation for eleven years. For a long time I have thought about creating a space for people to come together, for making art, for taking a break to talk with friends, or for many other worthwhile activities.  We are so pleased that in this new space we were able to open a Montessori club that will acquaint parents and the wider public with the Montessori pedagogy. 

Něco více o mně / Some more about me

Vystudovala jsem předškolní pedagogiku se zaměřením na dramatickou výchovu na Karlově Univerzitě. Již během studií jsem se poprvé seznámila s Montessori pedagogikou, která mne naprosto okouzlila. Začala jsem pravidelně docházet do první Montessori mateřské a základní školy na Černém Mostě, kde jsem vedla dětské odpolední aktivity. Jako diplomovou práci jsem si zvolila téma Montessori pedagogiky. Díky tomu přicházely další a další zkušenosti a náslechy v Montessori školkách. Po ukončení studia jsem začala pracovat jako asistent učitele věkové skupiny 6-9 let v již zmíněné Montessori škole na Černém Mostě. Po roce praxe se naskytla možnost si založit společně s kolegyněmi vlastní Montessori školku. Neváhala jsem a od té doby začala dlouhá cesta poznávání nejen dětí a jejich potřeb, ale i sebe sama. Je to pro mne úžasné dobrodružství, které mne nesmírně naplňuje. Respektující přístup nejen k dětem, je cesta, která dává možnost partnerské komunikace a otevírá prostor k uvědomělé svobodě. Je mi velkou ctí, že mohu pracovat s dětmi a společně s nimi vytvářet prostor vzájemného pochopení a inspirace.

I graduated with a degree in preschool pedagogy focused in drama from Charles University. During my studies, I first encountered Montessori pedagogy and I was completely charmed. I soon after started to work in a Montessori preschool and elementary school at Black Bridge, where I led children's afternoon activities. As a thesis topic I chose Montessori pedagogy, thanks to more and more experience and observation in a Montessori kindergarten. After graduating I started working as an assistant teacher with 6-9 year olds in the Montessori School, Černý Most. After a year of teaching, I got an opportunity to establish with peers our own Montessori nursery. I did not hesitate and since then began a long journey getting to know not only the children and their needs, but also myself. For me it is an amazing adventure that fills me tremendously. Respecting the way, not only to children, is a way that makes it possible to be a partner in communication and open up spaces for freedom of consciousness. It is my great honor to work with children, and together with them to create a space of mutual understanding and inspiration.

„Všechno, co se dnes velikého ve světě děje, se už v minulosti událo ve snech člověka. / "Everything great that ever happened in this world happened first in somebody’s imagination".  

To, jak bude vypadat svět zítra, je podstatně závislé na snech těch, kteří dnes stavějí hrady z písku“ / "How the world will look tomorrow, is substantially dependent on the dreams of those who today are building sandcastles " 

Astrid Lindgrenové

JEFFREY ZAMOFF - SPOLUZAKLADATEL VYKLADNI SKRINE / Co-founder vykladni skrin

Being part of a community of friendly and supportive people makes me happy.  Together with Stepanka, Lucie, Maruska and the other wonderful teachers who share this space with us, we are creating a physical and emotional space for old and new friends to feel at home.  Our ideas for how best to utilize Vykladni Skrin are changing as we get to know our neighbors and customers and we are always open to new ideas.  Vrsovice has changed so much for the better in the last few years and even in the last 12 months we have seen several new family friendly businesses open up within walking distance of our space. This is exciting and we know we are where we belong.

Dělá mi velkou radost být součástí komunity přátelských a podporujících lidí. Spolu se Štěpánkou, Lucií, Maruškou a dalšími úžasnými lektory, kteří sdílí tento prostor s námi, vytváříme kreativní, inspirující prostředí pro naše staré i nové přátelé. Snažíme se o to, aby se u nás všichni cítili jako doma. Naše nápady, jak co nejlépe využít prostory Výkladní skříně se mění spolu s tím, jak poznáváme naše sousedy a zákazníky. Inspirujeme se jejich potřebami a jsme vždy otevřeni novým myšlenkám. Vršovice se v posledních několika letech změnily k lepšímu a dokonce jsme byli svědky, že si během posledních 12 měsíců několik rodin s dětmi otevřelo v docházkové vzdálenosti od našeho prostoru nové zajímavé podniky. Je to skvělé a vzrušující a my víme, že jsme na tam, kam patříme.